ZASADY KORZYSTANIA Z USŁUG MARKETINGOWYCH 

 1. Korzystanie z usług otrzymywania informacji o charakterze marketingowym, w celu marketingu bezpośredniego jest dobrowolne i możliwe wyłącznie po wcześniejszym wyrażeniu zgody przez osobę zainteresowaną. 
 2. Informacje o charakterze marketingowym przesyłane są następującymi kanałami komunikacji i w formie: 
  1. poprzez pocztę elektroniczną w postaci wysyłanych wiadomości e-mail,
  2. poprzez telekomunikacyjne urządzenia końcowe w postaci wiadomości tekstowych SMS,
 3. Zakres wykorzystywanych danych przy ww. komunikacji obejmuje adres e-mail, numer telefonu. 
 4.  W każdej chwili osoba otrzymująca informacje o charakterze marketingowym ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych. W celu wykonania swoich praw może skierować żądanie pod adres e-mail: kontakt@dreamiteam.pl.  

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH 

 1. Administratorem danych osobowych jest DreamITeam sp. z o. o.
 2. W sprawie ochrony swoich danych osobowych oraz realizacji żądań, o których mowa w punkcie 6, można kontaktować się z pisemnie na adres siedziby Administratora. 
 3. Będziemy przetwarzać dane osobowe w celu przekazywania informacji o charakterze marketingowym, na podstawie wyrażonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO” w związku z ustawą z dnia 16 lipca 2004 roku prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1648 z późn. zm) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r. poz. 344 z późn. zm.). 
 4. Odbiorcami, którym mogą być ujawnione dane osobowe są podmioty, z którymi Administrator zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla użytkowanych u niego systemów informatycznych oraz inne podmioty i organy upoważnione na mocy przepisów prawa. 
 5. W przypadku danych wykorzystywanych w celu komunikacji marketingowej, dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie. 
 6. Osobie, która wyraziła zgodę na komunikację marketingową przysługują następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
  3. prawo do usunięcia danych osobowych,
  4. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  5. prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  6. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją, w przypadku, kiedy Administrator przetwarza dane w oparciu o swój prawnie uzasadniony interes. Sprzeciw taki można wyrazić w dowolnym momencie kierując korespondencję w formie elektronicznej lub pisemnie na adresy, które zostały wskazane powyżej,
  7. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 7. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych, w tym realizacji przysługujących praw znajdują się w Polityce prywatności.